ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A
Cash Flow Mágnes 
Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Hatályos: 2016. szeptember 29. napjától
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Cash Flow Mágnes Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Festő utca 44.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 • AZ ÁSZF CÉLJA, ÉS HATÁLYA
 • Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 • Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által szervezett táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására, valamint az IV. fejezetben részletezett szolgáltatások nyújtására terjed ki.
 • Az ÁSZF személyi hatálya alá tartozik a Szolgáltató, valamint a Szülő és a Táborozó (a továbbiakban együttesen mint Felek). Az ÁSZF rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is kötelezően kiterjednek, amennyiben a közöttük létrejött Szerződés másként nem rendelkezik. Ilyen esetben az egyedi szolgáltatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
 • Szolgáltató neve: Cash Flow Mágnes Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 23. FSZ. 2.
Cégjegyzékszáma: 10-09-036025
Adószáma: 23898116-2-10
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. által vezetett:

10702332-69454732-51100005
 • Jelen szerződés értelmében:
  1. Honlap: www.cashflowmagnes.hu
  2. Szerződés: a Felek között, Jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és Szolgáltatóhoz való eljuttatásával létrejövő egyedi szolgáltatási jogviszony, mely magában foglal oktatási szolgáltatást.
  3. Szolgáltató: A 4. pontban meghatározott gazdasági társaság
  4. Szolgáltatás: A Szolgáltató által a Szerződés keretein belül, a IV. fejezetben foglaltak szerinti szolgáltatások összessége
  5. Ügyfélkód: A Honlapon történő jelentkezési lap kitöltését követően, a Szolgáltató által automatikusan generált egyedi számsor.

 

 • AZ ÁSZF ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA
 • A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ügyfelek az ÁSZF rendelkezéseit a Szerződés megkötése előtt megismerhessék – ennek érdekében a Szolgáltató az ÁSZF-et Honlapján (www.cashflowmagnes.hu) közzéteszi, egy példányát pedig a Szerződés megkötésekor a Serződő rendelkezésére bocsátja.
 • Az Szerződés létrejöttének feltétele az ÁSZF elfogadása. A Szülő az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését és elfogadását az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával elismeri. A szerződő ezzel kijelenti, hogy az ÁSZF feltételeit ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • AZ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA
 • A Szerződés a Jelentkezési lap Honlapon történő Regisztráló/Szerződő általi kitöltését követően a Szolgáltató általi emailben megküldött visszaigazolásával jön létre (a jelentkezés visszaigazolása), és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
 • Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, illetve módosításnak.
 • A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Regisztráló személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a rendezvény megkezdésekor igazolják.
 • A Szolgáltatás kezdete a Jelentkezési lapon megjelölt helyszínen, az ott megjelölt időpontban indul. A megjelölt időpont előtt 1  órával a megjelölt helyszínen zajlik a regisztráció, hiánypótlás és adategyeztetés. A Szolgáltatónak joga van visszalépni a szerződéstől, abban az esetben, ha a Résztvevő a Jelentkezési lapon megjelölt időpontban való megjelenést elmulasztja. A Szolgáltató a rendezvény, képzés elmulasztása miatt a szolgáltatás díját visszatartja, azonban a Résztvevő számára az eredeti rendezvény kezdő időpontjától számított egy éven belül lehetőséget biztosít valamely más rendezvényen való részvételre.
 • A Résztvevő a Jelentkezési űrlapon megjelölt helyszínen és időpontban fejezi be a szolgáltatás igénybevételét.

 

 • A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

  • Oktatás
    • A Szolgáltató vállalja a Résztvevők oktatását az általa meghatározott tematika mentén. A tematika magába foglalja a gyerekek, felnőttek pénzügyi tudásának megalapozását, elmélyítését és visszakérdezését. A tematika a következő főbb feladatokat foglalja magában:
 • Pénzügyi alapfogalmak, definíciók értelmezése és megtanítása. Ezen belül többek között a Cash-flow négyszög, a pénzügyi kimutatás, a mókuskerék, a hosszútávú célok definiálása
 • A Résztvevők céljainak, lehetőségeinek számba vételével olyan mindennapi pénzügyi alapok továbbgondolása, mint a fizetés, a passzív jövedelem és a befektetések.
 • Alapvető pénzügyi összefüggések megmutatása és azok közös továbbgondolása. Ezen belül alapvető befektetési formák megismertetése a résztvevőkkel, a részvények, befektetési alapok és letéti jegyek működésének bemutatása, a megtérülések értelmezése.
 • Vállalkozások alapításának és szereplőinek bemutatása, az adók szerepének értelmezése.
 • A pénzügyi intelligencia fogalmának megismertetése, felelős döntések meghozatalának támogatása, a tapasztalatok és eredmények közös megbeszélése és értelmezése.

 

  • Egyéb program szolgáltatása

 

    • A Szolgáltató vállalja, hogy a moderátori személyzet minden tagját legjobb tudása szerint felkészíti a programra. A feladatok között többek között a következők is előfordulnak:
 • A résztvevők csapatba osztása, a csapatok számára kiscsoportos játékok szervezése.
 • A csapatok összességének szabadtéri és beltéri játékok szervezése az általa kitalált tematika alapján.
 • Olyan feladatok, programok biztosítása, amely szorosan összekapcsolja a pénzügyi oktatását és az annak során elsajátított tudásanyagot az egyéb, nem pénzügyi vonatkozású programokkal.

 

 

 • A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, A FIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
 • A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon kiválasztott Tábor kapcsán feltüntetett díj.
 • A jelentkezési lap kitöltését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld, amelyben tájékoztatja a Résztvevők, hogy a Szolgáltató (Cash Flow Tábor Kft.) a CIB BANK Zrt. által vezetett bankszámlaszámra 3 banki munkanapon belül fizessen meg a rendezvény/képzés díját oly módon, hogy a közleményben feltünteti a visszaigazoló emailben kapott ügyfélkódot. A jóváírását követően e körülményről a Szolgáltató visszaigazolást küld.
 • Lemondás kizárólag a Résztvevőtől írásban fogadható el azzal, hogy Lemondás esetén a Szolgáltatás díja az alábbiak szerint jár vissza:

A jelentkezés írásbeli lemondása esetén a tábor kezdőnapját megelőző:

  1. 30. nappal a program, képzés előtt kötbérmentes
  2. 29. – 17. nap: 25 % kötbér illeti a Szolgáltatót
  3. 16. – 4. nap: 50 % kötbér illeti a Szolgáltatót
  4. 3. naptól: teljes díj megfizetése esedékes.
 • A fizetési határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti és az 5. pont szerint jár el.
 • Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a 3-4. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi.
 • SZERZŐDÉSSZEGÉS
 • A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  1. a Résztvevő nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott eszközöket, illetve a létesítményt;
  2. a Résztvevő a rendezvény, képzés rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  3. a Résztvevő a házirendet súlyosan megszegi
 1. A Résztvevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a jelen szerződésben vállaltakat.

 

 • A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 • A Szerződés megkötésével a Résztvevő jogosultságot szerez a rendezvény helyiségeinek, külső területeinek szokásos használatára.
 • A rendezvény helyszínének helyiségeiben, külső területein lévő eszközöket, berendezéseket a Résztvevő saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
 • Amennyiben a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Résztvevő megbetegszik, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel, minden tőle telhetőt megtesz, hogy a résztvevő mihamarabb orvosi ellátásban részesüljön.
 • A Résztvevő köteles a Házirend rendelkezéseit betartani.
 • A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szolgáltatásokat az érvényes előírások szerint teljesíteni.
 • A Szolgáltató köteles Résztvevő írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
 •  KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
 • A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a kárt okozó Résztvevő  köteles megtéríteni.
 • A közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Résztvevő a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
 • A Résztvevő az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a rendezvény vezetőjének, és minden szükséges adatot a rendezvény vezetője rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 • A Szolgáltató az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy a Résztvevő maga okozta.
 • A s Szolgáltató házirendjének megsértéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért felelősséget nem vállal.
 • Szolgáltatónak nem célja, hogy a hatályos jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza felelősségét, illetve, hogy kizárja a felelősséget olyan ügyekben, melyekért a jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

 

 • EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást akár részben, akár egészben megváltoztassa, vagy megszüntesse, melyre a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételét megelőző ésszerű határidőn belül tájékoztatja a Résztvevőt.
 • A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a szolgáltatás tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, vagy átdolgozni.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyek a szolgáltatásunkra hivatkoznak.
 • A Szolgáltató által megjelentetett információk, képek, grafikák és adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
 • Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a rendezvény helyszínén való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 • A Szerződés megkötésével a Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató az internetes honlapján tünteti fel.
 • A Szerződő Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt tekintik irányadónak.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97691/2016, NAIH-97595/2016, NAIH-97687/2016, NAIH-97689/2016, NAIH-97690/2016

 

A

Cash Flow Mágnes

Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató)

(3300 EGER, SZÉCHENYI U. 23. FSZ. 2.)

ADATVÉDELEM irányelvei

 1. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) szabályainak megfelelően eljárni.

Az Adatvédelem irányelve dokumentációban használt fogalmak egyezőek az ÁSZF-ben foglalt fogalmak értelmével.

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

 1. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb reklámcéljaira használja fel.

 2. Az adatkezelés alapja – az Avtv. 3. § 7. pontja szerinti – az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett e körben minden természetes és jogi személy, aki a szolgáltatások igénybevétele, vagy egyéb jogviszonyon keresztül kapcsolatba kerül a Szolgáltatóval.

 3. A Szolgáltató kizárólag az érintett által személyes vagy internetes regisztráció, illetve egyes szerződések megkötése, jelentkezési lap, szülői nyilatkozatok kitöltése útján rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. A Regisztráló tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje.

 4. Az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a következő célok érdekében kezeli és tartja nyilván a Szolgáltató

 • Résztvevők tájékoztatása;

 • Hírlevél küldése;

 • Promóciós, hirdetési anyagok eljuttatása;

 1. E célok megvalósítása érdekében, e célokhoz kötötten kerül sor az adatkezelésre, azaz az adatokat kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli Szolgáltató, azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja

  • Munkatársak;

  • Tevékenységet végző szervezők;

  • a honlapot üzemeltető technikai közreműködők.

 1. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

 2. Az érintett személy bármikor jogosult írásban, a Szolgáltató székhelyére (3300 EGER, SZÉCHENYI U. 23. FSZ. 2.) küldött ajánlott levélben tájékoztatást kérni az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését. A Szolgáltató a kérelmet haladéktalanul, legfeljebb azonban 30 napon belül elintézi.

 3. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben személyes adatai felhasználását megtiltja, bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

 4. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97691/2016, NAIH-97595/2016, NAIH-97687/2016, NAIH-97689/2016, NAIH-97690/2016

—– O —–